Regulamin Portalu


Niniejszy Portal zrzesza ludzi, którzy kochają wolność, a swoją pasją, umiłowaniem swobody latania, wiedzą oraz doświadczeniem pragną dzielić się z innymi.

Portal BEZPIECZNE-LATANIE.PL udostępnia swoim użytkownikom możliwość wymiany doświadczeń, informacji, opinii, komentarzy i myśli na tematy związane ze sportami powietrznymi.

Nasz Portal tworzy przestrzeń do dyskusji toczącą się wedle następującego regulaminu:

 • I Postanowienia ogólne
 1. Przystępując do społeczności naszego Portalu, akceptujesz niniejszy Regulamin i zobowiązujesz się do przestrzegania jego zasad.
 2. Pojęcia wymienione poniżej należy rozumieć w następujący sposób:

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.

Portal - portal informacyjny, dostępny pod adresem www.bezpieczne-latanie.pl  , na który składa się m.in. kompleks Usług  świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Profil Użytkownika - informacje i dane dotyczące Użytkownika, dostarczane dobrowolnie przez Użytkownika podczas rejestracji i w nim prezentowane w ramach Konta Użytkownika.

Konto Użytkownika – baza / panel administracyjny dostępny dla zarejestrowanego Użytkownika na potrzeby rejestracji i korzystanie z Usług Portalu, zawierające dane Użytkownika, służące do realizacji bezpłatnych usług świadczonych na portalu.

Opłata - kwota pieniężna uiszczana w celu skorzystania z Usługi Odpłatnej, podawana przez Wydawcę każdorazowo drogą elektroniczną, bądź drogą telefoniczną przed skorzystaniem z tej usługi.

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Usług świadczonych przez Wydawcę  drogą elektroniczną oraz prawa i obowiązki Użytkownika i  Wydawcy.

Użytkownik – osoba, która dokonała dobrowolnie rejestracji oraz korzystająca z Usług świadczonych przez Wydawcę bezpieczne-latanie.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązane są posiadać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Portalu i dokonanie rejestracji oraz okazać ją niezwłocznie na każde żądanie administratora.

Usługi nieodpłatne - usługi świadczone przez Wydawcę drogą elektroniczną w ramach funkcjonalności portalu internetowego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem Usług dla których zastrzeżono odpłatność.

Usługi odpłatne - usługi świadczone przez Wydawcę drogą elektroniczną w ramach funkcjonalności portalu internetowego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, dla których Wydawca zastrzegł, iż warunkiem skorzystania z nich jest uprzednie uiszczenie opłaty. Usługą odpłatną może być umieszczenie reklamy na Portalu bezpieczne-latanie.pl

Administrator - podmiot prowadzący Portal bezpieczne-latanie.pl   Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Chmielewska. Kontakt e-mail do administratora danych : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktor naczelny - to administrator danych osobowych Portalu.

Wydawca - właściciel portalu bezpieczne-latanie.pl. Jest nim administrator portalu.

 1. Wszelkie pytania, sugestie oraz informacje związane z działaniem portalu należy zgłaszać wydawcy.
 2. Wydawca  świadczy usługi na podstawie niniejszego regulaminu.
 • II Warunki techniczne
 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Portalu jest spełnienie następujących wymagań: użytkownicy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz posiadać przeglądarkę internetową ( jedną z następujących): Explorer 8 and newer, Firefox 13 and newer, Safari 5.1. and newer[1], Chrome XY and newer, Opera 11.6, Yandex 14.10 and newer ). Korzystanie ze wszystkich aplikacji Portalu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, Adobe Flash oraz akceptacji cookies.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Portalu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Wydawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 3. Wydawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe itp.)
 • III Rodzaje i zakres usług
 1. W ramach dostępu do Portalu, Wydawca oferuje Użytkownikom dostęp do formularzy wymiany doświadczeń, komentarzy, opinii z możliwością wystawienia oceny o sprzęcie lotniczym, służącym do wykonywania lotów lub skoków, podmiotach szkolących, klubach i stowarzyszeniach, zakładach ubezpieczeń oraz brokerach i agentach ubezpieczeniowych oraz zasady korzystania z tych formularzy.
 2. W ramach dostępu do Portalu, Wydawca oferuje dostęp do formularzy zgłaszania zdarzeń w paralotniarstwie, w kitesurfing’u oraz podczas używania drona.
 3. W ramach dostępu do Portalu, Wydawca oferuje wyszukiwarkę zgłoszonych zdarzeń w paralotniarstwie, w kitesurfing’u oraz podczas używania drona.
 4. W ramach dostępu do Portalu, Wydawca oferuje dostęp do materiałów prasowych, utworów audiowizualnych, a także materiałów archiwalnych zasobów Wydawcy. Dostęp do niektórych materiałów prasowych możliwy wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych, może być uzależniony również od stażu Użytkownika na Portalu.
 5. W ramach dostępu do Portalu, Wydawca może oferować za opłatą zamieszczenie reklamy na bezpieczne-latanie.pl . Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam na Portalu. W celu zamieszczenia reklamy na bezpieczne-latanie.pl należy skontaktować się z Wydawcą pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Opinie, komentarze  wystawiane przez Użytkowników nt. sprzętu lotniczego, służącego do wykonywania lotów i skoków, podmiotów szkolących, klubów sportowych i stowarzyszeń, zakładów ubezpieczeń oraz brokerów i agentów ubezpieczeniowych publikowane są na Portalu w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy m.in. od otrzymanych ocen. Wydawca nie przyznaje miejsc rankingowych za ekwiwalent pieniężny lub inny ekwiwalent majątkowy.
 7. Dostęp do większości Usług Portalu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz oferowane usługi przez Wydawcę bezpieczne-latanie.pl o których mowa § III pkt. 1, 2, 3, 4, 6 powyżej.
 8. Wydawca na Portalu bezpieczne-latanie.pl prowadzi niezarobkową działalność dziennikarską zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. 2018, poz. 1914)
 9. Wydawca przy okazji dostępu do bezpłatnych usług może prowadzić działalność reklamową, w szczególności Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów video lub w postaci graficznej ) przed, w trakcie oraz po otworzeniu materiału na portalu bezpieczne-latanie.pl
 10. Wydawca informuje, iż strony internetowe Portalu dla swojego działania wykorzystują pliki “cookies”. Zasady korzystania z plików “cookies” zostały określone w polityce prywatności.
 11. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Portalu.
 • IV Prawa autorskie, korzystanie z materiałów
 1. Majątkowe prawa autorskie do materiałów będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego, wprowadzonych do Portalu przez Administratora i przez niego udostępnionych, należą do Wydawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994.r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231)
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
 3. Wszelkie materiały zamieszczone na Portalu, udostępniane są tylko i wyłącznie do prywatnego użytku, z zachowaniem wszelkich praw autorskich oraz innych znaków własnościowych w nich zawartych oraz każdej ich kopii.
 4. Zabronione jest publiczne wyświetlanie materiałów o których mowa § IV pkt. 3 powyżej bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Wydawcy.
 5. Nie wolno w żaden sposób zmieniać materiałów o których mowa § IV pkt. 3 powyżej, przetwarzać ich lub przesyłać w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób do publicznej wiadomości, wykorzystywać ich, rozprowadzać lub w jakikolwiek inny sposób używać do celów publicznych lub handlowych, bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody Wydawcy.
 • V Zasady rejestracji
 1. Rejestracja Użytkownika wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz akceptacji Polityki Prywatności, bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Wszyscy zarejestrowani Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu.
 2. Dokonując rejestrację, Użytkownik:
  a. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz  informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
  b. potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych,
  c. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto e-mail informacje na temat konieczności potwierdzenia rejestracji, odpowiedzi  na reklamacje, problemy, uwagi, informacje o blokadach i stałego usunięcia z Portalu.
 3. W celu rejestracji nowego Użytkownika należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie http://bezpieczne-latanie.pl/index.php/component/rsform/form/12-formularz-logowania
 4. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności Portalu, udostępnionych przez Wydawcę.
 5. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie przez każdego Użytkownika Portalu bezpieczne-latanie.pl
 6. Każdemu Użytkownikowi, który podał swoje dane osobowe podczas rejestracji, przysługuje prawo dostępu do swoich danych ( nazwa, login, hasło, email) i ich poprawiania.
 7. Pozostałe dane podane w formularzu rejestracyjnym tj. przez osobę fizyczną, to taka osoba ma prawo żądania od administratora danych niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych , które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 8. Rejestracja do Portalu jest bezpłatna i polega na założeniu Konta Użytkownika, do czego niezbędne jest posiadanie aktywnej skrzynki e-mail w dowolnej domenie. Procedura rejestracji i aktywacji Konta Użytkownika przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i stron Portalu. W procesie rejestracji nowego Użytkownika koniecznie jest podanie następujących danych: nazwę, login, adres e-mail. Użytkownik podaje, według własnego uznania Dyscyplinę/y Sportu Użytkownika Portalu oraz inne dane określone w Profilu Użytkownika Portalu.
 9. Podczas rejestracji,  podmiot szkolący   powinien podać następujące dane: : imię i nazwisko / nazwę firmy. Dane te (imię i nazwisko / nazwa firmy ) będą prezentowane zalogowanym Użytkownikom na  bezpieczne-latanie.pl
 10. Podczas rejestracji, producent sprzętu  powinien podać następujące dane: imię i nazwisko / nazwę firmy. Dane te (imię i nazwisko / nazwa firmy ) będą prezentowane zalogowanym Użytkownikom na  bezpieczne-latanie.pl
 11. Podczas rejestracji,  agent ubezpieczeniowy powinien podać następujące dane: : imię i nazwisko agenta /  nazwę firmy. Dane te (imię i nazwisko / nazwa firmy ) będą prezentowane zalogowanym Użytkownikom na  bezpieczne-latanie.pl
 12. Podczas rejestracji, broker ubezpieczeniowy powinien dodatkowo podać dane: imię i nazwisko brokera ubezpieczeniowego / nazwę firmy. Dane te (imię i nazwisko / nazwa firmy ) będą prezentowane zalogowanym Użytkownikom na  bezpieczne-latanie.pl
 13. Użytkownicy Portalu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podawanych podczas rejestracji na Portalu jak i późniejszej edycji Konta Użytkownika, w celach korzystania z usług Portalu. W szczególności Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przygotowania i opublikowania ich w materiałach prasowych przez Wydawcę Portalu. Przede wszystkim chodzi o przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko /  nazwa firmy : brokera, agenta ubezpieczeniowego, podmiotu szkolącego, producenta sprzętu. Adres e-mail, nazwa i login Użytkownika nie będą publikowane w materiałach prasowych na Portalu.
 14. Portal bezpieczne-latanie.pl może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Parametry połączenia tj. oznaczenie czasu, adres IP nie będą udostępniane Użytkownikom.
 15. Osoba, której dane dotyczą o których mowa § V pkt 12 powyżej , ma prawo żądania od Wydawcy niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 16. Osoba, której dane dotyczą o których mowa § V pkt 12 powyżej , ma prawo żądania od Wydawcy niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
 17. Dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez Użytkowników przechowywane są na czas niezbędny do realizacji Usług świadczonych przez portal.
 18. Do przejścia procesu rejestracji konieczne jest wykonanie przez każdego Użytkownika poleceń opisowych na każdym etapie procedury rejestracji: a. wypełnienie formularza rejestracyjnego , b. zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Portalu oraz Polityki Prywatności, c. aktywacja Konta Użytkownika poprzez link wysłany przez Wydawcę na podany podczas rejestracji aktywny adres e-mail
 19. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności wprowadzonych przez Każdego Użytkownika danych, Wydawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 20. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności podczas rejestracji do Portalu.  Wydawca jako administrator danych przetwarza dane osobowe oraz chroni dane osobowe swoich Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) ,  ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. 2018, poz. 1914) , ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020, poz. 344) w celu realizacji Usług świadczonych na Portalu , a także rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz niniejszego Regulaminu.
 21. Wydawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Wydawcy.
 22. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawiera Polityka Prywatności Wydawcy dostępna na bezpieczne-latanie.pl
 • VI Konto Użytkownika
 1. Utworzenie Konta nowego Użytkownika wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim.
 2. Podstawowe informacje o Użytkowniku obejmują: nazwa, login, aktywny adres e-mail. Jednocześnie Użytkownik  powinien podać wedle własnego uznania  informacje w profilu użytkownika, wskazać dyscyplinę /y sportu użytkownika portalu.
 3. Niedozwolone jest utworzenie Konta wspólnego dla kilku Użytkowników. Konta powtarzające się będą usuwane.
 4. W polach imię i nazwisko / firma przy profilu użytkownika - podmiot szkolący, nie można umieszczać innych informacji niż imię i nazwisko lub nazwę firmy danego podmiotu szkolącego.
 5. W polach imię i nazwisko / firma przy profilu użytkownika - producent sprzętu, nie można umieszczać innych informacji niż imię i nazwisko lub nazwę firmy danego producenta sprzętu.
 6. W polach imię i nazwisko / firma przy profilu użytkownika agent ubezpieczeniowy, nie można umieszczać innych informacji niż imię i nazwisko lub nazwę firmy danego agenta ubezpieczeniowego.
 7. W polach imię i nazwisko / firma przy profilu użytkownika - broker ubezpieczeniowy, nie można umieszczać innych informacji niż imię i nazwisko lub nazwę firmy danego  brokera ubezpieczeniowego.
 8. Konto utworzone lub potwierdzone przez Użytkownika oznaczone jest jako "Twój Profil".
 9. Użytkownik dokonując utworzenie Konta, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podawanych podczas rejestracji w celu korzystania z Usług Portalu.
 10. Bezpośredni dostęp do danych osobowych Użytkowników ma Wydawca oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługa Portalu, które otrzymały stosowne pełnomocnictwo.
 11. Każdy podmiot szkolący rejestrując się na Portalu, wyraża zgodę na prezentowanie swoich danych osobowych tj. imię i nazwisko / nazwę firmy zalogowanym Użytkownikom na  Portalu do wzięcia udziału w Rankingu Podmiotu Szkolącego Roku. Ocenie podlega w szczególności procedury i instrukcje prowadzenia, organizowania szkoleń. Wyniki ocen podmiotów szkolących  będą prezentowane zalogowanym Użytkownikom na Portalu w postaci materiałów prasowych przez Wydawcę.
 12. Każdy producent sprzętu rejestrując się na Portalu, wyraża zgodę na prezentowanie swoich danych osobowych tj. imię i nazwisko / nazwę firmy zalogowanym Użytkownikom na  Portalu do wzięcia udziału w Rankingu  Sprzęt Roku. Ocenie podlega w szczególności sprzęt producenta służący do wykonywania lotów lub skoków. Wyniki ocen sprzętu  będą prezentowane zalogowanym Użytkownikom na Portalu w postaci materiałów prasowych przez Wydawcę.
 13. Każdy Broker ubezpieczeniowy  rejestrując się na Portalu, wyraża zgodę na prezentowanie swoich danych tj. imię i nazwisko / nazwę firmy zalogowanym Użytkownikom Portalu na bezpieczne-latanie.pl do wzięcia udziału w Rankingu Brokera Ubezpieczeniowego Roku. Ocenie podlega w szczególności kompetencja brokera ubezpieczeniowego. Wyniki ocen Brokerów ubezpieczeniowych będą prezentowane zalogowanym Użytkownikom na Portalu w postaci materiałów prasowych przez Wydawcę.
 14. Każdy Agent Ubezpieczeniowy rejestrując się na Portalu, wyraża zgodę na prezentowanie swoich danych tj. imię i nazwisko / nazwę firmy zalogowanym Użytkownikom Portalu na bezpieczne-latanie.pl do wzięcia udziału w Rankingu Agenta Ubezpieczeniowego Roku. Ocenie podlega w szczególności kompetencja agenta ubezpieczeniowego. Wyniki ocen Agentów ubezpieczeniowych będą prezentowane zalogowanym Użytkownikom na Portalu w postaci materiałów prasowych przez Wydawcę.
 15. Publikowane komentarze, opinie oraz zgłoszone zdarzenia na Portalu są prywatnymi opiniami Użytkowników Portalu. Użytkownik wyraża zgodę na zebranie prywatnych jego opinii przez Wydawcę  w celu przygotowania materiałów prasowych przez Redakcję Portalu i opublikowania wyników ocen, zgłoszonych zdarzeń przez Wydawcę na Portalu.
 16. Utrzymanie Konta Użytkownika jest bezpłatne.
 17. Każdy Użytkownik może mieć na Portalu jedno Konto związane z jednym aktywnym adresem e-mail.
 18. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
 19. Wydawca zastrzega sobie prawo do skasowania Konta Użytkownika, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z Regulaminem lub godzi wizerunek Portalu.
 20. Użytkownik ma prawo żądania od Wydawcy niezwłocznego usunięcia Konta.  Usunięcie Konta Użytkownika dokonuje Wydawca. W tym celu należy skontaktować się z Wydawcą. Możliwe, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji Portalu.
 21. Wydawca ma prawo odmówić opublikowania zalogowanym Użytkownikom Portalu, danych podmiotu szkolącego, producenta sprzętu i brokera lub agenta ubezpieczeniowego, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 • VII Dodawanie opinii, wystawianie ocen
 1. Zalogowany Użytkownik może dodawać komentarze i prywatne opinie nt. sprzętu lotniczego, służącego do wykonywania lotów i skoków, podmiotów szkolących, klubów sportowych i stowarzyszeń, zakładów ubezpieczeń oraz brokerów i agentów ubezpieczeniowych
 2. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach, komentarzach  treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu.
 3. Niedozwolone jest umieszczanie komentarzy, czy wystawianie ocen (opinii) przez podmioty szkolące, producentów sprzętu, brokerów lub agentów ubezpieczeniowych na własnych profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami i informacjami .
 4. Niedozwolone jest umieszczanie komentarzy, opinii , które nie są zgodne z prawdą.
 5. Użytkownik oświadcza, że wystawiona przez niego opinia (ocena) lub komentarz jest prawdziwa.
 6. Wydawca ma prawo odmówić opublikowania na Portalu komentarzy, opinii, wyników ocen wystawionych przez Użytkowników, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Wydawca ma prawo usunąć prywatne komentarze i opinie, zgłoszone zdarzenia bez podania przyczyny. W przypadku nie opublikowania na Portalu w Dziale - Warto Wiedzieć:  wyników ocen,  opinii, komentarzy lub w Dziale - Zdarzenia : opisy zdarzeń, Użytkownikowi w stosunku do Wydawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenia.
 7. Użytkownik umieszcza swoje komentarze, przemyślenia oraz opinie na formularzach bezpieczne-latanie.pl wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prywatne treści zamieszczane w formularzach Portalu i wysłane do Wydawcy.
 8. Wydawca ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania lub usuwania,  które nie spełniają warunków określonych w niniejszych zasadach korzystania portalu internetowego, jednakże nie zawsze jest to możliwe.
 9. Wydawca ma prawo wymagać od użytkownika zamieszczającego opinię, ocenę i komentarz, dodatkowej weryfikacji np. za pomocą konta w serwisie Facebook, Twitter lub podania nr NIP, REGON  firmy lub innego numeru identyfikacyjnego.
 10. Oceny wystawiane przez Użytkowników określają stopień bezpieczeństwa w odniesieniu do:
  a. Sprzętu ,
  b. Podmiotów szkolących ,
  c. Klubów i stowarzyszeń ekstremalnych sportów powietrznych ,
  d. Zakładów ubezpieczeń i ich usługach świadczonych w zakresie powietrznych sportów ekstremalnych ,
  e. Brokerów i agentów ubezpieczeniowych .
 11. Opinię możemy najkrócej wyrazić posługując się następującą skalą ocen:

        (+3 ) kocham

        (+2 ) lubię

        (+1 ) szanuję

        ( 0 ) jest mi obojętny     

        (-1 ) nie podoba mi się

        (-2 ) nie lubię

        (-3 ) nienawidzę

Jest to skala (Likerta) ocen najczęściej intuicyjnie stosowana do opisu naszych relacji z innymi (osobami, zwierzętami, instytucjami, sytuacjami itp.) Ponadto opinię można rozszerzyć wypełniając  pola nt. zalet, wad, postulowanych zmian, można też zostawić komentarze.

 1. Zakres przedmiotowy ocen użytkowników odnosi się do rodzajów sportów powietrznych:
  a. Paralotniarstwo swobodne ,
  b. Speedriding ,
  c. Speedflying ,
  d. Paralotniarstwo zmotoryzowane ,
  e. Bezzałogowe statki powietrzne ,
  f. Landkiting ,
  g. Snowkiting ,
  h. Kitesurfing ,
  i. Skysurfing ,
  j. Wingsuiting ,
  k. B.A.S.E. jumping ,
  l. Lotniarstwo swobodne ,
  m. Lotniarstwo zmotoryzowane ,
  n. Samoloty ultralekkie ,
  o. Szybownictwo ultralekkie ,
  ł. Wiatrakowce ultralekkie ,
  p. Śmigłowce ultralekkie ,
  r. Bungee jumping ,
  s. Dream jumping ,
  t. Wystrzeliwanie.
 2. Podsumowanie ocen dokonywane jest przez Redakcję Portalu.
 3. Publikowanie wyników ocen dokonywane jest przez Wydawcę nie częściej niż na koniec każdego kwartału (co trzy miesiące).
 4. Na podstawie ocen kwartalnych, na koniec każdego roku kalendarzowego ogłaszany jest:
  a.
  Sprzęt Roku ,
  b. Podmiot Szkolący Roku ,
  c. Zakład Ubezpieczeń Roku ,
  d. Klub, Stowarzyszenie ekstremalnych sportów powietrznych Roku ,
  e. Broker i Agent Ubezpieczeniowy Roku .
 • VIII Moment zawarcia i rozwiązania umowy przez Użytkownika Portalu o bezpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika
 1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usług bezpłatnych następuje w chwili akceptacji niniejszego Regulaminu  i Polityki Prywatności oraz wprowadzenia przez Użytkownika wymaganych danych w witrynie internetowej znajdującej się pod adresem:  bezpieczne-latanie.pl
 2. Użytkownik Portalu może rozwiązać umowę o świadczenie usług wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wysłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. prośbę o usunięcie Konta Użytkownika.
 3. Usunięcie Konta Użytkownika nastąpi niezwłocznie od odebrania wiadomości mailowej  przez Wydawcę.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu usunięcia Konta Użytkownika w przypadku, gdy napotka przeszkody ( awarie sprzętu, sieci internetowej itp. ). Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia przez Wydawcę usunięcia Konta Użytkownika. Moment rozwiązania umowy należy uznać dzień usunięcia Konta przez Wydawcę.
 5. Użytkownik ma możliwość tymczasowego zaprzestania korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu w każdej chwili, korzystając z opcji wyloguj.
 • IX Odpowiedzialność
 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu / Konta. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu / Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim Użytkownik zobowiązuje się skontaktować się w tym celu z Wydawcą.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prywatne treści  umieszczone przez Użytkownika w komentarzach, opiniach. Wydawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników oraz osób trzecich których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorski oraz praw pokrewnych.
 4. Wydawca dołożył wszelkich starań aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne, jednak nie może tego zagwarantować. Wydawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone na Portalu informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 5. Materiały umieszczane na Portalu mają charakter informacyjny, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Prywatne treści i opinie umieszczane w formularzach na Portalu bezpieczne-latanie.pl przez Użytkowników nie zawsze są zgodne z opiniami Redaktora Naczelnego - Wydawcy -  Administratora danych. Użytkownik ma suwerenne prawo do umieszczania w formularzach Portalu własnych opinii, komentarzy, dokonywania zgłoszeń zdarzeń.
 7. Wydawca  nie ponosi odpowiedzialności za konkretne decyzje podejmowane przez Użytkowników.
 8. Wydawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Portalu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 9. Odpowiedzialność Wydawcy za należytą jakość usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 10. Wydawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Portalu w całości albo w części.
 11. W przypadku otrzymania przez Wydawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 12. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Wydawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Wydawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Wydawcy za utracone korzyści.
 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • X Postanowienie reklamacyjne
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonalnością Portalu.
 2. Reklamację dotyczącą transakcji płatniczych dotyczących dostępu do Usług Płatnych, o których mowa w niniejszym Regulaminie, nie są rozpatrywane przez Wydawcę. Reklamacje te należy kierować odpowiednio do Operatorów Płatności lub operatorów telefonicznych.
 3. Inne reklamacje niż wymienione w pkt. 2 - postanowienia reklamacyjne, można składać do Wydawcy Portalu drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez Wydawcę na bieżąco od dnia odebrania e-maila dot. zgłoszenia reklamacji.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie powyżej w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody ( awarie sprzętu, sieci internetowej itp. ). Wydawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 • XI Postanowienia końcowe
 1. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach portalu wypowiedzi sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, dotyczących seksualności lub orientacji seksualnej oraz danych genetycznych, biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. naruszających prawa innych osób.
 2. Udostępnianie oraz prośba o udostępnianie nielegalnych materiałów objętych ochroną praw autorskich (muzyka, filmy, książki, multimedia, zdjęcia) jest zabronione. 
 3. Staraj się formułować myśli zwięźle i przejrzyście oraz unikaj błędów ortograficznych. Używaj skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite.
 4. Unikaj pisania całego tekstu dużymi literami (jest to nieczytelne). Dużych liter wyłącznie używaj w celu szczególnego podkreślenia.
 5. Jeśli uważasz, że dana informacja jest naprawdę godna uwagi i warta polecenia należy zgłosić to Wydawcy.
 6. Za uporczywe i rażące łamanie przepisów niniejszego regulaminu Wydawca ma prawo zastosować sankcję: usunięcie Konta Użytkownika z Portalu (czasowe lub stałe).
 7. Pierwotny Regulamin Portalu został przyjęty przez bezpieczne-latanie.pl w dniu 26 sierpnia 2016 roku.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do moderowania Portalu i modyfikowania (zmiany) niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu.
 10. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na Portalu. Regulamin Portalu obowiązuje w tej ostatniej wersji, to jest  z dnia : 14.05.2020 r.

© bezpieczne-latanie.pl 2016 - 2024